Longline Skippers' Guidebook (Vietnamese) / Sách Hướng dẫn Thuyền trưởng để Duy trì các Thực hành về Đánh cá Dây câu dài

Longline Vietnamese Store Cover.jpg
Longline Vietnamese Store Cover.jpg

Longline Skippers' Guidebook (Vietnamese) / Sách Hướng dẫn Thuyền trưởng để Duy trì các Thực hành về Đánh cá Dây câu dài

0.00
Add To Cart

Biên soạn lần 2 / Second edition