Purse Seine Skippers' Guidebook (Vietnamese) / Sách Hướng dẫn Thuyền trưởng để Duy trì các Thực hành về Đánh cá Thả lưới vây

Purse Seine Vietnamese Store Cover.jpg
Purse Seine Vietnamese Store Cover.jpg

Purse Seine Skippers' Guidebook (Vietnamese) / Sách Hướng dẫn Thuyền trưởng để Duy trì các Thực hành về Đánh cá Thả lưới vây

0.00
Add To Cart

Ấn bản thứ ba / Third edition