Gallery 3.8: Sea Turtle Species

Loggerhead (Photo: FAO, 2009)

Green (Photo: FAO, 2009)

Leatherback (Photo: FAO, 2009)

 Olive Ridley (Photo: FAO, 2009) 

Hawksbill (Photo: FAO, 2009)